Beskrivning av affärsprocessen i detalj

Beskrivning av affärsprocessen i detalj.

Vägledning i arbetet – fyra processer och flera delprocesser

Uppstart

Värdering.

Utgångspunkten för en försäljning är en värdering av det företag/inkråm som ska överlåtas. Med det som grund skapas en förståelse för en kommande affär och rimliga förväntningar för säljaren.

Företagspresentation.

Efter genomförd värdering dokumenteras relevant information om företaget i dels en kortfattad objektsbeskrivning samt en mer omfattande och fullständig presentation av företaget. Företagspresentationen utgör huvudinformationen som intressenter får ta del av, mot undertecknad sekretessförbindelse.

 

Marknad och försäljning

Marknadsanalys.

När potentiella intressenter definierats påbörjas marknadsbearbetningen enligt den marknadsplan som gemensamt fastställts. Inom Swedbank Företagsförmedling finns ett intresseregister men även ett betydande eget kontaktnät. Därutöver nyttjas marknadsföring via internetannonsering och kanske andra relevanta medier. Dessutom sker utsökningar i de register som behövs för att nå marknadsplanens målsättning. Nu startar ett omfattande kontaktarbete som i sin tur skall leda till nästa steg i processen.

Personliga möten.

Efter kontakter och samtal är nästa naturliga steg att säljare och köpare får träffas, förutsättningslöst för att lära känna varandra och inleda diskussioner. Inte sällan har det förgåtts av att en intressent lämnar ett indikativt bud och en avsiktsförklaring över vad köparen vill göra med företaget efter ett förvärv samt hur finansieringen är tänkt att lösas.

 

Bud och förhandling

Avsiktsförklaring.

När säljaren och en tilltänkt köpare är överens om att gå vidare i förhandlingen bekräftas detta oftast med en skriftlig avsiktsförklaring, där intentionerna för en affär beskrivs och är vägledande mot ett juridiskt bindande avtal.

Förhandling.

I samband med processens framåtskridande pågår flera samtal mellan säljare och köpare där mäklaren fungerar som en projektledare och guidar parterna fram mot det gemensamma målet – ett avtal. Vid det tillfället brukar rådgivare från både köpar- och säljarsidan nyttjas för juridiska och skattemässiga frågor. Syfte med arbetet är att förhandlingen skall leda fram till ett för båda parter acceptabelt juridiskt dokument som beskriver affärsöverlåtelsen på ett korrekt sätt.

Köparens företagsbesiktning.

Innan avtalet slutligen utformas får köparen möjlighet att granska företaget på detaljnivå. En företagsbesiktning kallas ibland ”due diligence” och kan omfatta såväl finansiella och legala frågeställningar som analys av personal, produkter och tjänster, marknad m m.

Avtal och avslut.

Det slutliga avtalet formuleras noggrant och detaljerat, ofta i samråd med parternas juridiska ombud, i syfte att undvika alla eventuella juridiska fallgropar. Därefter sker tillträdet och affärstransaktionen är slutförd.